قیمت میگو پرورشی

میگو پرورشی

نوع دیگر میگو، میگوی پرورشی است که در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و خزر با استفاده از آب دریا که توسط کانال به سمت مزارع هدایت شده، مستقیما در محیط طبیعی دریا پرورش داده می شود.

قیمت میگو پرورشی

تفاوت میگوی پرورشی و دریایی، علاوه بر تفاوت گونه و نژاد، در صید و روش عرضه میگو است.
قیمت میگو پرورشی با نوع دریایی آن تفاوت دارد.

 میگو پرورشی