قیمت میگو دریایی

در ایران میگوهای خوراکی آب شور در دریای عمان و خلیج فارس زندگی می کنند. این حیوان، کف زی است و به همین دلیل در نواحی کم عمق یافت می شود. این نوع میگو را دریایی می نامند.
در سواحل جنوبی ایران 4 گونه میگو به صورت عمده به وسیله لنج و کشتی صید شده و به ساحل حمل می شود و در ساحل، بر حسب این که عمل آوری شود و یا به صورت تازه به بازار مصرف انتقال یابد نیز مسیر جداگانه ای را می پیماید.

گونه های مختلف میگوی دریایی ایران شامل اقلام  ذیل می باشد:
- میگوی سفید
- میگوی صورتی
- میگوی موزی
- میگوی ببری

قمیت میگو دریایی با نوع پرورشی آن متفاوت است.

قیمت میگو دریایی