تاس ماهی شیپ یا آسترای شکم برهنه

 نام علمی: Acipenser nudiventris

تاس ماهی شیپ یا آسترای شکم برهنه

تاس ماهی شیپ در دریای سیاه و خزر زندگی می کند. پراکندگی این ماهی در دریای خزر یکنواخت نمی باشد. شیپ برای تخم ریزی بندرت به رودخانه ولگا وارد می شود و رودخانه اورال را ترجیح می دهد. این ماهی در اعماق 11تا 25 متری با دمای آب 3 تا 14 درجه زیست می کند.
ذخایر این گونه از تاس ماهیان در آب های روسیه ، آذربایجان و ترکمنستان به حداقل خود رسیده و تجارت خاویار آن ممنوع می باشد. در ایران سالانه چند میلیون بچه ماهی شیپ بطور مصنوعی تکثیر و جهت تقویت ذخایر طبیعی دریای خزر، رهاسازی می شود.
 زمان تخم ریزی این ماهی در ماههای فروردین و اردیبهشت و در دمای آب حدود 10 درجه سانتیگراد است. نرهای این گونه در سن 9-12 سالگی و ماده ها 11تا16 به بلوغ می رسند. میانگین خاویار استحصالی از شیپ حدود 8 تا 4 کیلوگرم است.