آسترای چالباش

 نام علمی: Acipenser gueldenstaedti


تاس ماهی روسی یا آسترای چالباش

این گونه از تاس ماهیان دریای خزر عمدتاً در بخش های شمالی دریا زیست می کنند و وابستگی زیادی به رودخانه ولگا و اورال دارند، اما در مناطق جنوبی نیز یافت می شوند.

در شمال دریای خزر ماهیان جوان این گونه، در عمق 2 تا 5 متری زندگی می کنند اما ماهیان بزرگ در آبهای جنوبی دریای خزر محدوده عمقی 2 تا 130 متری را ترجیح می دهند.

این ماهی جهت تخم ریزی در رودخانه ولگا ، اورال و کورا در شمال و رودخانه سفیدرود در جنوب دریای خزر وارد می شود.

مهاجرت های این ماهی جهت تولید مثل در فصول بهار و پاییز انجام می شود و اوج تخم ریزی آن در دمای 21 تا 25 درجه سانتیگراد صورت می گیرد.

میانگین خاویاردهی تاس ماهی روسی یا آسترای چالباش حدود 5 تا 3 کیلوگرم است. خاویار این ماهی نیز تحت نام خاویار آسترا عرضه می شود.


تاس ماهی روسی